Αγαπητοι Ανανώστες:

Σας προτείνουμε τις παρακάτω σπουδαίες και χρήσιμες διαδικτυακές βιβλιοθήκες σε θέματα των τομέων και πεδίων,όπως:

Στρατηγική, Πολιτική, Πολιτισμός, Παιδεία, Ιστορία, Θρησκεία, Άμυνα και Ασφάλεια, Οικονομία, Κοινωνία, Ενέργεια, Τεχνολογία, Επιστήμες, Περιβάλλον, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Διεθνείς Σχέσεις και Εξελίξεις, Γεωπολιτική, Επιμορφωτικές Δράσεις !

Π ρ ο τ ε ι ν ό μ ε ν ε ς--- Σ π ο υ δ α ί ε ς--- Δ ι α δ ι κ τ υ α κ έ ς--Β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς--- Α ρ θ ρ ο γ ρ α φ ί α ς

ΒΟΥΛΗ

Εθνική Βιβλιοθήκη

Εκδόσεις ΓΕΕΘΑ

Εκδόσεις ΝΑΤΟ

Εκδόσεις ΕΕ

Γεννάδειος Βιβλ/θήκη

Πάντειος Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη ΔΣΑ

Ελ. Λογ. Ιστ. Αρχείο

Εθν. Οπτ. Ακτ. Αρχείο

Ελληνική Ιστορία

Library of Congress

Ελλ. Πολ/μός- Χάρτες

Φιλοσοφία

Κέντρο Κινημ/γράφου

Ελληνική Ταινιοθήκη

Μακεδονία -Ιστορία

Thesaurus L. Graecae

 

Λεξικό Μπαμπινιώτη

100 Great University Libraries

Access to Research

Αρχείο

Ι. Καποδίστριας

Ερανιστής e-Library

IB


Βίας ο Πριηνεύς: Άκουγε πολλά, μίλα την ώρα που πρέπει.

Θαλής o Μιλήσιος: Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.

Κλεόβουλος ο Λίνδιος: Το μέτρο είναι άριστο.

Περίανδρος ο Κορίνθιος: Οι ηδονές είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Πιττακός ο Μυτιληναίος: Με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.

Σωκράτης: Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. Ουδείς εκών κακός.

Θουκυδίδης: Δύο τα εναντιότατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Πλάτων: Άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού. 

Αριστοτέλης: Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.