Οργανωτική Λειτουργία και Δομή

Διάγραμμα Λειτουργίας
Το οργανωτικό σχήμα του Κέντρου ακολουθεί μοντέλο δικτυοκεντρικό και τα Όργανά του αλληλεπιδρούν ώστε οι οποιεσδήποτε δράσεις τους να συντονίζονται επαρκώς μεταξύ τους με συνεχείς ανατροφοδοτήσεις/αναδράσεις, και, έτσι να επιτυγχάνεται η τελειοποίηση του προιόντος της δράσεως πού επιχειρείται, πριν λάβει την οριστική της μορφή. 

Οργανα Διοίκησης και Ελέγχου
Το Κ.ΑΡ.Α. έχει τα ακόλουθα όργανα:
1. Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) των Μελών/General Assembly (G.A)
2. Τιμητικό Συμβούλιο (Τ.Σ)/ Honorary Advisory Board (H.A.B)
3. Εκτελεστικό Συμβούλιο Διευθυντών (Ε.Σ.Δ)/Executive Board of Directors (E.BoD)
4. Ομάδα Επαιόντων Συμβούλων (Ο.Ε.Σ)/Subject Matter Experts Team (S.M.E.T)
5. Σώμα Ανάπτυξης Ιδεών Προτάσεων και Δράσεων (Σ.Α.Ι.Π.Δ)/Think-Tank Body (TTB)

Τιμητικό Συμβούλιο (Τ.Σ) / Honorary Advisory Board (H.A.B)
Το Τ.Σ. δύναται να έχει απεριόριστο αριθμό μελών. Τα μέλη του Τ.Σ. ονομάζονται Ομότιμοι Διευθυντές (Emeritus Directors).
Αποτελείται από καταξιωμένες Προσωπικότητες του Χώρου τους, εφόσον το επιθυμούν και συμφωνούν με το Όραμα τον Σκοπό, τους Στόχους και την Δεοντολογία του Κ.ΑΡ.Α..
Αφουγκράζεται την επικαιρότητα και παρέχει κατευθύνσεις για έγκαιρη ανάληψη δράσεων από το Κ.ΑΡ.Α..
Ο πίνακας ΤΣ περιέχει την παρούσα σύνθεση του Τ.Σ. (Θα συμπληρωθεί).

Εκτελεστικό Συμβούλιο Διευθυντών (Ε.Σ.Δ) / Executive Board of Directors (E.BoD).
Το Ε.Σ.Δ. συνιστάται από περιορισμένο αριθμό διευθυντών, οι οποίοι ονομάζονται Εκτελεστικοί Διευθυντές (Executive Directors).
Το Ε.Σ.Δ απαρτίζεται από ένδεκα (11) Διευθυντές. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Διευθυντές.
Αποφασίζει με ομοφωνία, καθορίζει τη στρατηγική, καθορίζει τη δεοντολογία και τον κώδικα συμπεριφοράς.
Εντοπίζει και εισηγείται για επιτεύγματα την Αριστείας, εκπέμπει συνεκτικά τα μηνύματα στρατηγικής επικοινωνίας.
Συνεργάζεται με το Τ.Σ.
Αποφασίζει για την αποδοχή εγγραφής των νέων μελών, εκπονεί την πολιτική κατά περίπτωση των ζητημάτων ενδιαφέροντος.
Εγκρίνει την στοχοθεσία και τον ανάλογο ετήσιο προγραμματισμό.
Συμφωνεί για την ανάπτυξη, την διεύρυνση και την δικτύωση (networking) του Κέντρου.

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει την παρούσα σύνθεση του Ε.Σ.Δ. και της Ε.Ε. 

Εκτελεστικό Συμβούλιο
 Α/Α  Ονοματεπώνυμο   Φωτο Τίτλος Αξων Δράσης ΒΣ
 01  Μπασαράς Αναστάσιος          Σμήναρχος (Μ) ε.α.,      Αν. Στέλεχος ΝΑΤΟ (τ), Συγγραφέας Πρόεδρος - Δεοντολογία - Αριστεία  pdf
02 Κατελούζος Δημήτριος Υποπτέραρχος (Μ) ε.α. Αντιπρόεδρος  pdf
 03 Χατζηαναστασίου Κων. Πρόεδρος της ΒΟΣΑ ΑΕ, Δρ Ταμίας   pdf
 04 Τσόγκας Γεώργιος  Υποναύαρχος Π.Ν. ε.α. Στρατηγική-Στρατηγική Επικοινωνία, Εφορος Δ/Σ - Στοχοθεσία-Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων  pdf
 05  Μπράτση Νικολέτα   Δρ, Αρχαιολόγος, Ιστορία Τέχνης Θέματα Φύλου pdf
 06 Ζηκίδης Κωνσταντίνος  

Σμήναρχος (Μ), Δρ ΕΜΠ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός  pdf
07 Αγγος Κωνσταντίνος

Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. 

Γραμματέας - Υποστήριξη Κέντρου  & Συντονισμός των Ομάδων και Γραμματεία pdf
Αναπληρωματικά Μέλη      
08 Γερούλης Γεώργιος    Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Δρ ΕΜΠ Μετεξέλιξη, Ανάπτυξη και Προοπτική Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών, Επισκοπήσεις:  Βοηθός pdf
09  Δήμου Αντωνία    Οικονομολόγος και Διεθνολόγος με ειδίκευση στην Μέση Ανατολή Σύμβουλος Προέδρου pdf
10 Δαουτάκου Αικατερίνη   Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις   Ανθρώπινο Δυναμικό/Νέα Μέλη, Βοηθός pdf
11 Δεμάγκος Δημήτριος    Ταξίαρχος (Μ) ε.α. Υποστήριξη  Κέντρου & Συντονισμός Ομάδων και Γραμματεία, Βοηθός pdf
12 Μητράκης Ιωάννης   Ταξίαρχος (Μ) ε.α.   Υποστήριξη  Κέντρου & Συντονισμός Ομάδων και Γραμματεία, Βοηθός pdf
13 Σαφαρίκα Αικατερίνη   Στατιστικός  Θέματα Φύλου,Βοηθός  pdf
14 Φιλιππακόπουλος Κων/νος   Καθηγητής Θεολογίας   Ανθρώπινο Δυναμικό/Νέα Μέλη, Βοηθός pdf
Ελεγκτική Επιτροπή
1 Νικολαϊδη Εφη   Οικονομολόγος  Πρόεδρος ΕΕ, + Θέματα Φύλου, Βοηθός  pdf
2 Αναστασάκης Ιωάννης  

Αντιπτέρρχος (Ι) ε.α.

Διεθνείς Αμυντικές Σχέσεις και Επενδύσεις 

ΕΕ* Προώθηση Συνεργασιών και Δημοσίων Σχέσεων,  Αναπληρωτής έφορος Δημοσίων Σχέσεων,  pdf
3 Αλιπράντη-Μαράτου Λάουρα   Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας , Συγγραφέας  ΕΕ+,  Στρατηγική-Στρατηγική Επικοινωνία, Στοχοθεσία-Ετήσιος Προγραμματισμός Δράσεων pdf
4 Μπαλιτσάρης Ιωάννης   Σμήναρχος (Μ) ε.α.   +Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Αναπληρωτής pdf
Νομικός Σύμβουλος
12  Γιαννακάκης Μύρων   Δικηγόρος - Rechtsanwalt

Νομικός Σύμβουλος

pdf

 

Ομάδα Επαιόντων Συμβούλων (Ο.Ε.Σ) / Subject Matter Experts Team (S.M.E.T)
Η Ο.Ε.Σ αποτελείται από αναγνωρισμένες προσωπικότητες της Ακαδημαικής Κοινότητας, των Ε.Δ και των Σ.Α, της Διπλωματίας, της Οικονομίας, του Επιχειρηματικού Κόσμου, της Τεχνολογίας, του Πολιτισμού, της Παιδείας και του Απόδημου Ελληνισμού.
Οι προσωπικότητες αυτές παρέχουν εθελοντικά τις απαραίτητες κατευθύνσεις του τομέα ευθύνης τους στις αντίστοιχες ομάδες του Σώματος Ανάπτυξης Ιδεών, Προτάσεων και Δράσεων (Σ.Α.Ι.Π.Δ) κατά την διάρκεια κατάρτισης της δράσης (π.χ. μελέτης ή ερευνας) που τους έχει ανατεθεί από το Ε.Σ.Δ.

Ο πίνακας ΕΣΔ περιέχει την παρούσα σύνθεση του Ε.Σ.Δ. (Θα συμπληρωθεί).

Σώμα Ανάπτυξης Ιδεών Προτάσεων και Δράσεων (Σ.Α.Ι.Π.Δ) / Think-Tank Body (TTB)
Το Σ.Α.Ι.Π.Δ. περιλαμβάνει την Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης (Ο.Δ.Υ.) και μια σειρά από Ομάδες Ανάπτυξης Ιδεών Προτάσεων &  Δράσεων που καλύπτουν την θεματολογία.

Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης
Διευθυντής της ομάδος ο εκάστοτε Προεδρεύων του Εκτελεστικού Συμβουλίου
Γραμματεία: Οι κύριες αρμοδιότητες καθορίζονται στον Κ.Ο.Λ.
Ταμίας: Οι κύριες αρμοδιότητες του Ταμία καθορίζονται στον Κ.Ο.Λ.
Διαχείριση Ιστοσελίδας και ΜΚΔ: Οι κύριες αρμοδίότητες είναι η συντήρηση και διαχείριση της Ιστοσελίδας και των παρελκομένων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Twitter, Linkedin). Τα κύρια καθήκοντα αναρτήσεων καθορίζονται στον Κ.Ο.Λ.
Οι επικεφαλής των ομάδων διοικητικής υποστήριξης φέρνουν τον τίτλο του Διευθυντή Υποστήριξης.
Ομάδες Αναπτύξεως Ιδεών Προτάσεων και Δράσεων
Πολλές διαφορετικές Ομάδες καθε μιά απο τις οποίες έχει διαφορετικό αντικείμενο ενασχόλησης που συμπίπτει με έναν από τους κύριους θεματικούς άξονες του Κ.ΑΡ.Α. (π.χ. Άμυνα & Ασφάλεια, Διπλωματία, Οικονομία, Τεχνολογία, Ενέργεια, Πολιτισμός, Παιδεία & Απόδημος Ελληνισμός κλ.π).
Οι Ομάδες αυτές αποτελούν τον κύριο κορμό της παραγωγής του έργου.
Κάθε ομάδα έχει επικεφαλής έναν Συντονιστή Ομαδάρχη, το έργο του οποίου καταρτίζεται κατά την σύσταση της Ομάδας.
Ο σκοπός συγκρότησης των Ομάδων είναι να παράξουν συγκεκριμένο έργο υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση του Ε.Σ.Δ.. Το ίδιο φυσικά ισχύει και στις περιπτώσεις συμμετοχής του Κέντρου, με παρουσιάσεις θεμάτων, σε συνέδρια και ημερίδες άλλων φορέων.
Η σύνθεση των Ομάδων σε αριθμό μελών και ειδικότητες, καθορίζεται από το Ε.Σ.Δ με γνώμονα το εύρος του αντικειμένου και το γνωστικό πεδίο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του έργου της ομάδας. Στις Ομάδες μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες με έγκριση του Ε.Δ.Σ..
Οι Ομάδες, για την υλοποίηση του έργου που τους ανατίθεται, ενεργούν αυτοβούλως, με ελευθερία σκέψης και επαγγελματική συνείδηση με τελικό στόχο να σχηματίσουν τεκμηριωμένες προτάσεις που θα προάγουν τη λειτουργία, την αποστολή και την αποτελεσματικότητα του φορέα τον οποίο αφορά (ως προς το περιεχόμενο) η μελέτη τους.

 Ο πίνακας ΣΑΙΠΔ περιέχει την παρούσα σύνθεση του Σ.Α.Ι.Π.Δ (Θα συμπληρωθεί).

Καταστατικό

Κατεβάστε PDF! το ισχύον (εγκεκριμένο) Kαταστατικό του Κέντρου! 

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ο.Λ.)

Κατεβάστε PDF! τον ισχύοντα (υπό επεξεργασία) Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας  του Κέντρου!

 

Μέλη
Ιδρυτικά Μέλη
Είναι αυτά που συνέλαβαν και υλοποίησαν την ιδέα σύστασης του Κ.ΑΡ.Α. και έχουν υπογράψει το ιδρυτικό Καταστατικό. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα Ενεργά μέλη με εξαίρεση το ύψος της εφ’ άπαξ συνδρομής τους και το ότι δυνητικά στελεχώνουν το Τιμητικό Συμβούλιο (Τ.Σ) και το Εκτελεστικό Συμβούλιο Διευθυντών (Ε.Σ.Δ). Η εφ’ άπαξ συνδρομή των Ιδρυτικών Μελών ορίζεται στο ποσό των 100,00 Ευρώ. Τα Ιδρυτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Ε.Σ.Δ μετά από υποβολή υποψηφιότητας μετά την εκπνοή της πρώτης τριετίας λειτουργίας του Κ.ΑΡ.Α..

Τακτικά Μέλη
Σαν τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι ενδιαφέρονται και σκοπεύουν να συμβάλλουν ενεργά για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου, οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες και διαμένουν στην Ελλάδα.

Επίτιμα Μέλη
Σαν επίτιμα μέλη γράφονται μετά από έγγραφη πρόταση πέντε τακτικών μελών του σωματείου και απόφαση του Ε.Σ., πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο, και την κοινωνία γενικότερα.

Αντεπιστέλλοντα Μέλη
Σαν αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γραφτούν όσοι ενδιαφέρονται και σκοπεύουν να συμβάλλουν για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους και του τόπου κατοικίας τους.
Για να γίνει κάποιος τακτικό ή αντεπιστέλλον μέλος του σωματείου, υποβάλει έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση, η οποία θα διατίθεται για αυτό το σκοπό από τον Σύλλογο, προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο του σωματείου, με την οποία θα ζητά την εγγραφή του στο αντίστοιχο μητρώο μελών, δηλώνοντας συγχρόνως τον τόπο κατοικίας του, την ημερομηνία γεννήσεώς του, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας και των αποφάσεων του σωματείου. Κατά την υποβολή της αίτησης, καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο, εφ΄ όσον η αίτηση καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις, αποφασίζει αν θα κάνει δεκτή την αίτηση, άλλως την απορρίπτει και επιστρέφει στον αιτούντα τυχόν καταβληθέντα ποσά εγγραφής ή/και συνδρομής.

Φίλοι και Υποστηρικτές
Όσοι ενήλικες επιθυμούν να παρακολουθούν τις δράσεις του Κ.ΑΡ.Α., χωρίς συμμετοχή στα Όργανά του, μπορούν να ζητήσουν να γίνουν Φίλοι, συμπληρώνοντας το Ειδικό Έντυπο Αίτησης Εγγραφής Φίλου, υποδειγμα του οποίου παρατίθεται στο τέλος του παρόντος ΚΟΛ. Η εφ’ άπαξ συνδρομή των Φίλων ορίζεται στο ποσό των 30,00 Ευρώ. Οι Φίλοι ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Ε.Σ.Δ .


Βίας ο Πριηνεύς: Άκουγε πολλά, μίλα την ώρα που πρέπει.

Θαλής o Μιλήσιος: Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.

Κλεόβουλος ο Λίνδιος: Το μέτρο είναι άριστο.

Περίανδρος ο Κορίνθιος: Οι ηδονές είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Πιττακός ο Μυτιληναίος: Με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.

Σωκράτης: Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. Ουδείς εκών κακός.

Θουκυδίδης: Δύο τα εναντιότατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Πλάτων: Άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού. 

Αριστοτέλης: Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.