Μέσα - Δραστηριότητες
Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών το Κέντρο, δυνάμει του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ο.Λ.), όπως κάθε φορά ισχύει, δύναται ενδεικτικά:
1. Να οργανώνει συναντήσεις μεταξύ των εταίρων-μελών ή/και των φίλων και των υποστηρικτών της σε οποιοδήποτε χώρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
2. Να διοργανώνει κάθε είδους εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις καθώς και να διεξάγει έρευνες, να εκπονεί μελέτες και έργα που σχετίζονται με τους σκοπούς της τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
3. Να συνεργάζεται με άτομα, οργανώσεις, πανεπιστημιακά και πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώσεις προσώπων, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και κρατικές υπηρεσίες της Ελλάδας ή και της αλλοδαπής σε τομείς όμοιους ή συναφείς προς τους σκοπούς του Κέντρου. Για την υλοποίηση των σκοπών της το Κέντρο μπορεί να απασχολεί οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σύμβαση εργασίας ή έργου ή άλλη μορφή σύμβασης και να τους αναθέτει κάθε είδους μελέτες ή εργασίες.
4. Να προβαίνει σε στοχευμένες εκπαιδεύσεις (σεμινάρια, εργαστήρια κτλ).5. Να δημοσιεύει με κάθε μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, αποτελέσματα του έργου του Κέντρου.
6. Να εκδίδει έντυπα ή ηλεκτρονικά συγγράμματα ή/και να παράγει οπτικοακουστικό υλικό και εφαρμογές πολυμέσων με θέμα σχετικό με τους σκοπούς του Κέντρου.
7. Να έχει ενεργή παρουσία και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα με όμοιο ή συναφή σκοπό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
8. Να προβαίνει στο σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών ερευνητικών και άλλων αναπτυξιακών έργων (projects) και να υποβάλλει προτάσεις σχετικά με τις παραπάνω δραστηριότητες για συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά, εκπαιδευτικά ή άλλου τύπου προγράμματα.
9. Να συμμετέχει στην υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών, διεθνών ερευνητικών και άλλων αναπτυξιακών έργων (projects) που αναλαμβάνει από εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς φορείς αλλά και τρίτους.
10. Να κάνει χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων που μπορεί να αγοράζονται, να μισθώνονται ή να παρέχονται δωρεάν για την εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών του Κέντρου.1. Να αναπτύξει σχετική ψηφιακή υποδομή τεκμηρίωσης και σχετικό ψηφιακό αρχείο.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου απευθύνονται κυρίως στα μέλη του και στους φίλους και υποστηρικτές αυτού. Ανάλογα με την φύση των εκδηλώσεων, σε ορισμένες από αυτές θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος και τρίτα πρόσωπα, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Κέντρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να ζητάει διαφορετικό αντίτιμο από τα μέλη του και από τα μή μέλη για την συμμετοχή στην ίδια εκδήλωση.

Χρηματοδότηση και Πόροι
Οι πόροι αποτελούνται και ενδεικτικά προέρχονται από:
1. Τη δεξαμενή του ανθρωπίνου δυναμικού μελών και φίλων του Κ.ΑΡ.Α.
2. Την εθελοντική συνεισφορά και όμοιες δράσεις.
3. Τις συνεισφορές προς κάλυψη των απαιτήσεων των δραστηριοτήτων κατά περίπτωση.
4. Την εφάπαξ συνδρομή εγγραφής μέλους ή φίλου στο Κ.ΑΡ.Α
5. Τα έσοδα διαφόρων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, όπως εκδρομές, ημερίδες, κοινωνικές, εκδηλώσεις, καθώς και από διαφημίσεις σε έντυπα και στον ιστότοπο.
6. Δωρεές, κληρονομιές, επιχορηγήσεις και άλλες οικονομικές ενισχύσεις από τρίτους. Ως τέτοιοι εκλαμβάνονται οργανισμοί, σωματεία και ιδρύματα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
7. Χρηματοδοτήσεις επί προγραμμάτων και εργασιών του τομέα δράσης.
8. Διάθεση σε τρίτους πονημάτων, συγγραμμάτων, επιστημονικών εκδόσεων, μελετών, αξιολογήσεων, μελετών.
9. Συνεργασίες με άλλους εθνικούς/ευρωπαϊκούς/διεθνείς αντίστοιχα σωματεία και οργανισμούς.

Δωρητές - Χορηγοί

Στον Πίνακα ΔΣΧ φαίνονται οι δωρητές, στηρικτές και χορηγοί μας!

Ισολογισμοί

Ο Πίνακας ΟιΚ δείχνει την οικονομική μας κατάσταση ανά έτος!


Βίας ο Πριηνεύς: Άκουγε πολλά, μίλα την ώρα που πρέπει.

Θαλής o Μιλήσιος: Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.

Κλεόβουλος ο Λίνδιος: Το μέτρο είναι άριστο.

Περίανδρος ο Κορίνθιος: Οι ηδονές είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.

Πιττακός ο Μυτιληναίος: Με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.

Σωκράτης: Εν οίδα ότι ουδέν οίδα. Ουδείς εκών κακός.

Θουκυδίδης: Δύο τα εναντιότατα ευβουλία είναι, τάχος τε και οργήν.

Πλάτων: Άγνοια, η ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού. 

Αριστοτέλης: Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων.